اسدالله قره خانی آلوستانی سال تولد : 1338
محل تولد : علی‌آباد کتول

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:
- وزارت نفت و رئیس هیأت مدیره مهندسی و توسعه گاز ایران

تحصیلات:
- دانشجوی دوره دکتری نفت و گاز در مرحله پایان نامه نفت

حوزه انتخابیه : گلستان (علی‌آباد کتول)
تعداد آراء : 44,559 درصد آراء : 52.13

عضویت در کمیسیون

سال سوم : سخنگو کمیسیون انرژی سال دوم : سخنگو کمیسیون انرژی سال اول : سخنگو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۵ " اسدالله قره خانی آلوستانی"

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (علی‌آباد کتول)
تعداد آراء : 42,577 درصد آراء : 60.30