آقای ابراهیم کارخانه نام پدر : محمد
سال تولد : 1329
محل تولد : کنگاور

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
-مهاون حوزه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
- رئیس سازمان استاندارد ملی ایران

تحصیلات :
- دکترای شیمی

حوزه انتخابیه : همدان (همدان)
تعداد آراء : 62,959 درصد آراء : 52.49

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۸ "آقای ابراهیم کارخانه"

حوزه انتخابیه : همدان (همدان)
تعداد آراء : 58,181 درصد آراء : 52.29