عبدالله کعبی سال تولد : 1332
محل تولد : خرمشهر

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 49,772 درصد آراء : 58.46
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۵ " عبدالله کعبی"

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 49,772 درصد آراء : 58.46
حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 49,772 درصد آراء : 58.46
حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 49,772 درصد آراء : 58.46