ابوالقاسم مختاری سال تولد : 1335
محل تولد : زابل

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زابل)
تعداد آراء : 155,439 درصد آراء : 25.15
حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زابل)
تعداد آراء : 155,439 درصد آراء : 25.15