آقای عبدالرضا مصری نام پدر : علی
سال تولد : 1335
محل تولد : کرمانشاه

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- وزیر رفاه و تامین اجتماعی
- سفیر ایران در ونزوئلا


تحصیلات :
- کارشناسی ارشد

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳ "آقای عبدالرضا مصری"

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد آراء : 143,928 درصد آراء : 42.81

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۴ "آقای عبدالرضا مصری"

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد آراء : 144,445 درصد آراء : 42.30

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اجتماعی سال چهارم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۶ "آقای عبدالرضا مصری"

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد آراء : 117,683 درصد آراء : 33.51