آقای علی اکبر ناصری نام پدر : آقاجان
سال تولد : 1335
محل تولد : بابل

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها :
- سفیر ایران در واتیکان
- مشاور رئیس مجلس

تحصیلات :
- خارج فقه و اصول

حوزه انتخابیه : مازندران (بابل)
تعداد آراء : 103,944 درصد آراء : 45.37

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ "آقای علی اکبر ناصری"

حوزه انتخابیه : مازندران (بابل)
تعداد آراء : 159,980 درصد آراء : 31.54