احمد نیک فر سال تولد : 1330
محل تولد : اقلید

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : فارس (اقلید)
تعداد آراء : 54,710 درصد آراء : 40.81
حوزه انتخابیه : فارس (اقلید)
تعداد آراء : 54,710 درصد آراء : 40.81
حوزه انتخابیه : فارس (اقلید)
تعداد آراء : 54,710 درصد آراء : 40.81