سیدمحسن یحیوی سال تولد : 1321
محل تولد : بروجرد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)
تعداد آراء : 111,175 درصد آراء : 28.95
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 111,175 درصد آراء : 28.95
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 111,175 درصد آراء : 28.95