سال تولد : 1336
محل تولد : بیرجند

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (بیرجند)
تعداد آراء : 130,497 درصد آراء : 50.10