آقای ژرژیک آبرامیان سال تولد : 1331
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- صنعت کار

تحصیلات:
- کارشناسی زبان و ادبیات ارمنی

حوزه انتخابیه : اصفهان (مسیحیان ارامنه جنوب کشور)
تعداد آراء : 2,290 درصد آراء : 99.99

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی
حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان ارامنه جنوب کشور)
تعداد آراء : 4,317 درصد آراء : 65.30