نام پدر : اسدالله
سال تولد : 1337
محل تولد : تاکستان

حوزه انتخابیه : تهران (آوج / بوئین زهرا)
تعداد آراء : 80,577 درصد آراء : 37.50