نام پدر : فرج الله
سال تولد : 1325
محل تولد : کرمانشاه

حوزه انتخابیه : لرستان (دلفان / سلسله)
تعداد آراء : 86,642 درصد آراء : 51.00