نام پدر : سید عباس
سال تولد : 1318
محل تولد : قم

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,429,909 درصد آراء : 47.80
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,429,909 درصد آراء : 47.80