نام پدر : ابوالقاسم
سال تولد : 1330
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : تهران (کرج)
تعداد آراء : 269,222 درصد آراء : 54.50