سال تولد : 1329
محل تولد : خرمشهر

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، آلمانی

حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر)
تعداد آراء : 55,318 درصد آراء : 29.10