نام پدر : منصور
سال تولد : 1320
محل تولد : سنندج

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / کلیمیان)
تعداد آراء : 5,590 درصد آراء : 34.20