سال تولد : 1338
محل تولد : فردوس

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد)
تعداد آراء : 819,866 درصد آراء : 28.20