نام پدر : ستراک
سال تولد : 1332
محل تولد : فریدن

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان ارامنه جنوب کشور)
تعداد آراء : 6,105 درصد آراء : 49.10
حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان ارامنه جنوب کشور)
تعداد آراء : 6,105 درصد آراء : 49.10
حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان ارامنه جنوب کشور)
تعداد آراء : 6,105 درصد آراء : 49.10
حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان ارامنه جنوب کشور)
تعداد آراء : 6,105 درصد آراء : 49.10