نام پدر : حسن
سال تولد : 1334
محل تولد : تبریز

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (بستان آباد)
تعداد آراء : 49,724 درصد آراء : 52.00