نام پدر : حسین
سال تولد : 1324
محل تولد : رامهرمز


حوزه انتخابیه : خوزستان (رامهرمز)
تعداد آراء : 56,762 درصد آراء : 53.00
حوزه انتخابیه : خوزستان (رامهرمز)
تعداد آراء : 56,762 درصد آراء : 53.00
حوزه انتخابیه : خوزستان (رامهرمز)
تعداد آراء : 56,762 درصد آراء : 53.00