نام پدر : جعفر
سال تولد : 1331
محل تولد : کرمانشاه

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد آراء : 208,227 درصد آراء : 41.40