نام پدر : بیگ میرزا
سال تولد : 1332
محل تولد : قصر شیرین

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (قصر شیرین)
تعداد آراء : 77,571 درصد آراء : 53.80