سیدرضا تقوی

مسیر شما: نمایندگان سیدرضا تقوی
سیدرضا تقوی

نماینده یازدهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

اطلاعات شخصی
سال تولد : 1325
شهر تولد : دامغان
نام پدر : سیدعلی

سیدرضا تقوی

نماینده یازدهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون:
عضویت در کمیسیون:
عضویت در کمیسیون:
  نمایندگان حوزه انتخابی " تهران ، دوره یازدهم"