نام پدر : قاسم
سال تولد : 1329

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (اسلام‌آباد غرب)
تعداد آراء : 88,006 درصد آراء : 62.20