سال تولد : 1330
محل تولد : بجنورد

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (بجنورد / جاجرم)
تعداد آراء : 182,521 درصد آراء : 43.80
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (بجنورد)
تعداد آراء : 182,521 درصد آراء : 43.80
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (بجنورد)
تعداد آراء : 182,521 درصد آراء : 43.80