سال تولد : 1336
محل تولد : بیرجند

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد)
تعداد آراء : 819,866 درصد آراء : 30.20