نام پدر : علی پاشا
سال تولد : 1318
محل تولد : همدان

حوزه انتخابیه : همدان (همدان)
تعداد آراء : 216,015 درصد آراء : 63.80
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 216,015 درصد آراء : 63.80