نام پدر : حبیب
سال تولد : 1332

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 58,510 درصد آراء : 40.60