سال تولد : 1328
محل تولد : شهرضا

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 521,147 درصد آراء : 48.50
حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 521,147 درصد آراء : 48.50