نام پدر : حسن
سال تولد : 1321
محل تولد : بروجرد

حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)
تعداد آراء : 107,392 درصد آراء : 45.50
حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)
تعداد آراء : 107,392 درصد آراء : 45.50