سال تولد : 1335
محل تولد : نیشابور

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
تعداد آراء : 206,673 درصد آراء : 37.80