سال تولد : 1331
محل تولد : قوچان

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (قوچان)
تعداد آراء : 108,851 درصد آراء : 35.90
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (قوچان)
تعداد آراء : 108,851 درصد آراء : 35.90
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (قوچان)
تعداد آراء : 108,851 درصد آراء : 35.90