سال تولد : 1336
محل تولد : شهرکرد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (شهرکرد)
تعداد آراء : 142,189 درصد آراء : 52.70
حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (شهرکرد)
تعداد آراء : 142,189 درصد آراء : 52.70