آقای رجب رحمنی نام پدر : قربانعلی
سال تولد : 1331
محل تولد : تاکستان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- معاون وزیرآموزش و پرورش
- مستشار دیوان محاسبات کشور

تحصیلات :
-مهندسی کشاورزی- حقوق خصوصی فوق مدیریت

حوزه انتخابیه : قزوین (تاکستان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۲ "آقای رجب رحمنی"

حوزه انتخابیه : قزوین (تاکستان)
تعداد آراء : 27,643 درصد آراء : 29.75

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۲ "آقای رجب رحمنی"

حوزه انتخابیه : قزوین (تاکستان)
تعداد آراء : 74,409 درصد آراء : 44.65
حوزه انتخابیه : قزوین (تاکستان)
تعداد آراء : 81,632 درصد آراء : 29.40
حوزه انتخابیه : زنجان (تاکستان)
تعداد آراء : 81,632 درصد آراء : 29.40
حوزه انتخابیه : زنجان (تاکستان)
تعداد آراء : 81,632 درصد آراء : 29.40