سال تولد : 1317
محل تولد : بهبهان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 63,592 درصد آراء : 33.90
حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 63,592 درصد آراء : 33.90
حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 63,592 درصد آراء : 33.90
حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 63,592 درصد آراء : 33.90