سال تولد : 1335
محل تولد : مسجد سلیمان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (مسجد سلیمان)
تعداد آراء : 95,241 درصد آراء : 60.10