نام پدر : سیدجلال
سال تولد : 1328
محل تولد : سپیدان


حوزه انتخابیه : فارس (سپیدان)
تعداد آراء : 46,905 درصد آراء : 35.80
حوزه انتخابیه : فارس (سپیدان)
تعداد آراء : 46,905 درصد آراء : 35.80