نام پدر : علی
سال تولد : 1332

حوزه انتخابیه : گیلان (صومعه سرا)
تعداد آراء : 97,372 درصد آراء : 41.10
حوزه انتخابیه : گیلان (صومعه سرا)
تعداد آراء : 97,372 درصد آراء : 41.10