سال تولد : 1341
محل تولد : اهواز

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 174,294 درصد آراء : 52.70