نام پدر : نصیر
سال تولد : 1322
محل تولد : بهبهان


حوزه انتخابیه : خوزستان (بهبهان)
تعداد آراء : 77,926 درصد آراء : 37.80
حوزه انتخابیه : خوزستان (بهبهان)
تعداد آراء : 77,926 درصد آراء : 37.80