نام پدر : مسقعلی
سال تولد : 1337

حوزه انتخابیه : لرستان (خرم‌آباد)
تعداد آراء : 171,579 درصد آراء : 33.60