سال تولد : 1330
محل تولد : سمنان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : سمنان (سمنان)
تعداد آراء : 70,460 درصد آراء : 28.40
حوزه انتخابیه : سمنان (سمنان)
تعداد آراء : 70,460 درصد آراء : 28.40