سال تولد : 1330
محل تولد : فریمان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد)
تعداد آراء : 819,866 درصد آراء : 28.80