سال تولد : 1340
محل تولد : تربت حیدریه

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (تربت حیدریه)
تعداد آراء : 138,364 درصد آراء : 27.20