سال تولد : 1334

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : خوزستان (دشت آزادگان)
تعداد آراء : 49,961 درصد آراء : 40.40