سال تولد : 1318
محل تولد : مشهد

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد)
تعداد آراء : 819,866 درصد آراء : 34.60