سال تولد : 1334
محل تولد : کوهرنگ

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (اردل  / فارسان / کیار )
تعداد آراء : 116,155 درصد آراء : 42.60
حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (اردل )
تعداد آراء : 116,155 درصد آراء : 42.60