سال تولد : 1318
محل تولد : آمل

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : مازندران (آمل / لاریجان)
تعداد آراء : 147,131 درصد آراء : 34.60
حوزه انتخابیه : مازندران (آمل)
تعداد آراء : 147,131 درصد آراء : 34.60
حوزه انتخابیه : مازندران (آمل)
تعداد آراء : 147,131 درصد آراء : 34.60