سال تولد : 1337
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، فرانسه

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 174,294 درصد آراء : 53.40