سال تولد : 1317
محل تولد : فریدن

تسلط بر زبان (های) :

عربی

حوزه انتخابیه : اصفهان (فریدن / فریدونشهر)
تعداد آراء : 88,978 درصد آراء : 37.50
حوزه انتخابیه : اصفهان (فریدن / فریدونشهر)
تعداد آراء : 88,978 درصد آراء : 37.50
حوزه انتخابیه : اصفهان (فریدن)
تعداد آراء : 88,978 درصد آراء : 37.50
حوزه انتخابیه : اصفهان (فریدن)
تعداد آراء : 88,978 درصد آراء : 37.50